Privacybeleid

Last updated: January 8, 2024

Als relatie van TELUS Health kunt u erop rekenen dat uw privacy en veiligheid prioriteit hebben en dat wij de vertrouwelijkheid van aan ons verstrekte gegevens streng bewaken. In het huidige digitale tijdperk voelen we ons betrokken bij alles wat met beveiliging van persoonsgegevens in onze bestanden te maken heeft. Wij zijn transparant over wat we met uw gegevens doen, en waarom. De hieronder vermelde tekst is een harde afspraak waaraan u ons mag houden.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

TELUS Health (als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens) spant zich in voor de bescherming en het rechtmatige gebruik van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan vertrouwelijkheid en het borgen van de privacy. In dit privacy statement kunt u lezen op welke wijze TELUS Health uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Gegevens die wij kunnen verwerken

 • basisinformatie (zoals naam, geslacht, organisatienaam of functie)

 • contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)

 • gegevens die relevant zijn voor uw dossier (zoals geboortedatum, BSN conform wet- en regelgeving en relatienummer indien van toepassing)

 • bijzondere persoonsgegevens (gegevens over gezondheid)

 • contactgegevens opdrachtgever

 • gegevens die noodzakelijk zijn voor toepassing van wet- en regelgeving

Verkrijging persoonsgegevens

Over het algemeen ontvangen wij persoonsgegevens via een opdrachtgever. De opdrachtgever doet in overleg met u een aanmelding bij TELUS Health en verstrekt daarbij uw persoonsgegevens. Voorafgaand aan of tijdens een traject bij TELUS Health ontvangen wij aanvullende persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens via websitebezoekers die bijvoorbeeld ons contactformulier invullen.

Doelen verwerking persoonsgegevens

 • beantwoorden van vragen

 • aanvragen van informatie

 • maken van een afspraak

 • uitvoeren van onze diensten (bv. het verlenen van zorg bij psychologische begeleiding)

 • authenticatie van de cliënt

 • verzenden factuur

 • versturen evaluatieformulier (bv. voor het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken)

 • gebruik en verbetering van onze website

 • behandelen van geschillen

 • verrichten van wetenschappelijk, statistisch of kwalitatief onderzoek

 • uitvoeren of toepassen van wet- en regelgeving

 • verzenden van nieuwsbrieven naar (potentiële) opdrachtgevers

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

 • uw toestemming (u heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken)

 • uitvoering van een overeenkomst

 • wettelijke verplichting

Delen persoonsgegevens

Indien u als cliënt bent doorverwezen door bijvoorbeeld uw bedrijfsarts, werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, stellen wij conform afspraak rapportages op. Deze rapportages worden enkel naar de opdrachtgever verstuurd indien u daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. Wij delen nooit zonder uw goedkeuring vertrouwelijke gegevens met derden. Conform de wet- en regelgeving in de zorg heeft u als cliënt blokkeringsrecht, d.w.z. het recht om de terugkoppeling van de psycholoog aan derden te blokkeren.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

TELUS Health bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet en de wetgeving in de zorg is vereist. Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), zijn wij verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren.

Ook op overige persoonsgegevens kan een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van toepassing zijn. De bewaartermijn van medische dossiers start op het moment dat een eerste gegeven over de cliënt is opgenomen in het dossier.

Uw rechten

 • Recht op informatie: u heeft het recht op informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Hier wordt aan voldaan door u te informeren via dit privacy statement.

 • Recht op inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de over u verwerkte persoonsgegevens.

 • Recht op correctie: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering (vergetelheid): u heeft het recht op wissing van uw persoonsgegevens indien TELUS Health deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt. Het recht om vergeten te worden geldt in principe niet voor medische dossiers in verband met de WGBO.

 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, TELUS Health de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TELUS Health. Bij een dergelijk verzoek zal TELUS Health de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

 • Recht op overdracht (dataprotabiliteit): u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens door TELUS Health over te laten dragen aan een andere organisatie. De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door de cliënt zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit, maar onder de wetgeving in de zorg (waaronder de WGBO).

 • Recht om een klacht in te dienen: indien u een klacht heeft over de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u dit bij de privacy-officer van TELUS Health melden. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

 Indien u een verzoek indient voor uitoefening van uw rechten, reageren wij zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 1 maand. Indien wij meer tijd nodig hebben, laten wij dit binnen 1 maand na uw verzoek weten. Dit kan voorkomen als er sprake is van een complex verzoek. In zulke (uitzonderlijke) gevallen kan een termijn van 3 maanden aangehouden worden.

Gebruik van cookies

TELUS Health gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TELUS Health gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden, en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor meer informatie over het beheren van cookies op uw pc, tablet of smartphone: www.veiliginternetten.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerkingen hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Voorbeelden hiervan zijn dat wij een intern beveiligingsbeleid hanteren, maatregelen nemen om onze ICT-systemen en websites te beveiligen, interne bewustwordingscampagnes plannen en enkel geautoriseerd personeel uw gegevens kan verwerken.

Onze contact gegevens

Op werkdagen zijn wij van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar; per e-mail via [email protected] of telefonisch via 030 – 25 22 792. Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, of een verzoek of klacht hierover wilt indienen, kun je contact opnemen met onze privacy afdeling via [email protected].

Wijzigingen privacy statement

Om het privacy statement altijd actueel te houden, behoudt TELUS Health het recht om dit privacy statement aan te passen. We doen dit wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkeling in bijvoorbeeld wet- en regelgeving of in onze bedrijfsactiviteiten. Wijzigingen in onze privacy statement worden gepubliceerd op de website. Wij adviseren u daarom altijd de meest recente versie te bekijken via onze website.