Algemene voorwaarden

Door de website (de "Site") te bezoeken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden.

Geen garantie of verklaring

Hoewel TELUS zich redelijkerwijs inspant om nauwkeurige en actuele informatie op de Site te plaatsen, is het gebruik en browsen op de Site voor eigen risico. Niets op de Site, met inbegrip van informatie over producten of diensten, voegt iets toe of verandert iets aan een contract met betrekking tot producten of diensten dat je mogelijk hebt afgesloten met TELUS, haar leveranciers of aan haar gelieerde ondernemingen. Noch TELUS, noch de aan haar gelieerde partners, leveranciers, ondernemingen of partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren of leveren van de Site is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg-, straf- of andere schade, met inbegrip van bedrijfsonderbreking, verlies van gebruik, verlies van gegevens, verlies van informatie of winstderving (ongeacht de vorm van de daad, met inbegrip van een handeling uit contract, nalatigheid of een andere onrechtmatige actie) die voortvloeit uit of in verband staat met je toegang tot of gebruik van de Site, zelfs als TELUS op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van enige schade of deze heeft voorzien. Zonder het voorgaande te beperken, wordt deze site en de hierin opgenomen informatie geleverd ZOALS JE DEZE HIER AANTREFT, ZONDER ENIGE VERKLARING EN UITDRUKKELIJKE, GEÏMPLICEERDE OF WETTELIJKE GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN ENIGE SOORT, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUEEL GEÏMPLICEERDE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN BETREFFENDE DE VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DE DUURZAAMHEID OF DE TITEL VAN DEZE INFORMATIE OF HET FEIT DAT DEZE INFORMATIE GEEN INBREUK MAAKT OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF INTEROPERABILITEIT VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. De inhoud van deze Site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Gebruik van informatie

Je stemt ermee in om de informatie op deze Site of de links naar deze Site niet te gebruiken voor vorderingen, juridische procedures, rechtszaken of juridische stappen tegen TELUS en aan haar gelieerde leveranciers of ondernemingen. Je mag op de Site geen informatie of materiaal plaatsen, publiceren, reproduceren, verzenden of anderszins verspreiden: (a) dat strafbaar is of gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid; (b) dat wordt beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, of daarvan afgeleide werken, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht; (c) deze Site anderszins gebruiken op een wijze die in strijd is met de wet of die een nadelige invloed zou hebben op het gebruik van de Site of internet door andere gebruikers, met inbegrip van het plaatsen of verzenden van andere informatie of software die virussen of andere schadelijke componenten bevat.

Hyperlinks

Deze Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door TELUS worden beheerd; TELUS is niet verantwoordelijk voor deze gekoppelde (gelinkte) sites en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot de inhoud of de hyperlinks van de gekoppelde sites. Het is jouw verantwoordelijkheid om alle aan de hyperlinks gerelateerde informatie te controleren voordat je op de juistheid van deze informatie vertrouwt. Bovendien kan de inhoud van de gekoppelde sites te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. TELUS plaatst de hyperlinks uitsluitend voor het gemak van de gebruiker; de vermelding van hyperlinks naar andere sites impliceert op geen enkele wijze goedkeuring, onderzoek of controle van deze sites door TELUS. Het gebruik van de gekoppelde sites kan onderhevig zijn aan de voorwaarden en bepalingen van deze websites, die je kunt opzoeken en bekijken

Toezicht

TELUS is niet verplicht om de Site te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien de inhoud ervan op enigerlei wijze wordt gewijzigd of aangepast zonder haar toestemming.

Wijzigingen

TELUS kan deze Algemene voorwaarden te allen tijde herzien en actualiseren. De gebruiker van de Site dient daarom deze pagina bij elk bezoek te lezen.

Productomschrijvingen

TELUS probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. TELUS garandeert echter niet dat de inhoud van de Site, met inbegrip van productomschrijvingen, juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Informatie met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Computervirussen, enz.

TELUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van schade aan je apparaten of andere eigendommen door computervirussen als gevolg van toegang, gebruik of browsen op de Site of downloaden van materialen, gegevens, tekst of afbeeldingen hierin opgenomen.

Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord TELUS en aan haar gelieerde leveranciers, partners en ondernemingen te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die verband houden met of voortvloeien uit het schenden van deze Algemene voorwaarden, het gebruik van de Site of het plaatsen of sturen van berichten of informatie op de Site door jou.

Afstand van recht

Het feit dat TELUS niet aandringt op de strikte naleving van de Algemene voorwaarden of deze niet afdwingt, betekent niet dat TELUS afstand doet van bepalingen of rechten die deeluitmaken van de Algemene voorwaarden.

Geen aanbod

De Site en de hierin opgenomen informatie vormen geen aanbod noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor de aan- of verkoop van effecten.

Regio’s

De producten en diensten van TELUS worden aangeboden in de regio’s waar TELUS actief is. Sommige producten en diensten waarnaar wordt verwezen op de Site, zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio’s waar TELUS actief is.